Ochrana pred požiarmi - Požiarna ochrana

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - Technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany a zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany: vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:
organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
zariadení pre protipožiarny zásah
trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik
výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na
týchto pracoviskách
vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých a vedúcich zamestnancov a odbornej
prípravy protipožiarnej hliadky
vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:
požiarny štatút
požiarny poriadok pracoviska
požiarne poplachové smernice
požiarny evakuačný plán
grafická časť požiarneho evakuačného plánu
požiarna kniha
analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis