Bezpečnosť a Ochrana zdrava pri práci

Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci (BOZP) je neodďelitelnou súčasťou každého podnikateľského subjektu.
Hovorí o tom aj zákon NR SR  č .124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v  znení neskorších predpisov, preto by malo byť v záujme podnikateľského subjektu implementovať tento zákon v praxi.
BOZP v značnej miere pomáha predchádzať pracovným úrazom, či už menším s dobou liečenia do pár dní, alebo zavažným s dobou liečenia 30 a viac dní.

a) vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách odberateľa,

b) vykonávanie vstupného a periodického školenia všetkých zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

c) posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a pracovného procesu na pracoviskách odberateľa,

d) vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (interné smernice, prevádzkové predpisy, . . .),

e) vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárii a porúch technických zariadení
,
f) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so skutočným stavom,

g) predkladanie vedeniu spoločnosti informácie o stave zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednotlivých pracoviskách,

h)) komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia, hygieny práce,

i) zastupovanie právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

Zákon o BOZP ukladá aj sankcie za porušenie povinností.
Zamestnávateľovi je oprávnený udeliť Inšpektorát práce v zmysle §19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov až do výšky 100 000,-€, pri neodstránení nedostatkov do termínu určeného IP až do dvojnásobku a ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca, najmenej 33 000,- €.
Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16 alebo maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu od 65 € do 650 €.